Sản phẩm đã xem
Sản phẩm đã xem

Bạn chưa xem sản phẩm nào

Yêu thích

Điều khoản

1. Giới thiệu

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của “Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Umall”.

Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử Umall qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Dịch vụ”). Trước khi sử dụng Dịch vụ hoặc tạo tài khoản (“tài khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ dưới đây và Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử Umall để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Cổ phần Công nghệ UMALL (“UMALL”) và các công ty liên kết và công ty con của UMALL (sau đây được gọi riêng là “Umall”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang website Umall, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Umall và phần mềm dành cho khách hàng của Umall có sẵn trên Umall, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Umall hoặc các dịch vụ liên quan đến Umall (“nội dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ này. Điều khoản dịch vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi Umall.

Dịch vụ bao gồm Dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“người mua”) và người bán (“người bán”) (gọi chung là “bạn”, “người dùng”, “người sử dụng” hoặc “các bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa người mua và người bán. Các bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. Umall không can thiệp vào giao dịch giữa Các bên. Umall có thể hoặc không sàng lọc trước hoặc Nội dung hoặc thông tin cung cấp bởi bạn. Umall bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội dung hoặc thông tin nào trên Umall. Umall không bảo đảm cho việc bạn sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, Umall sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa người mua và người bán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi người mua và người bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

Trước khi trở thành Người sử dụng của Umall, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều khoản dịch vụ này và Chính sách bảo mật được dẫn chiếu theo đây.

Umall bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Umall không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch vụ hoặc tính năng của Dịch vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Umall có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ của Umall mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Umall bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của bạn tới Dịch vụ với bất kỳ lý do nào.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI UMALL, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG ĐỐI VỚI VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA UMALL NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA UMALL MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

2. Quyền riêng tư

Umall coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Umall cung cấp Chính sách bảo mật để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Umall. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật để biết cách thức Umall thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn (“thông tin bạn cung cấp”). Điều khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin, bạn:

• cho phép Umall thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin bạn cung cấp như được quy định trong Chính sách bảo mật;

• đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các thông tin bạn cung cấp sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Umall; và

• sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các thông tin bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng thông tin bạn cung cấp.

Trường hợp bạn sở hữu dữ liệu cá nhân của người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép người dùng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà bạn thu thập được được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu; và (iii) cho phép Chủ sở hữu thông tin rà soát những thông tin mà bạn đã được thu thập về họ, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

3. Giới hạn trách nhiệm

Umall trao cho bạn quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Tất cả các Nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài sản sở hữu trí tuệ”) hiển thị đều thuộc sở hữu của Umall và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài sản sở hữu trí tuệ nào, cũng như không một bên truy cập nào được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài sản sở hữu trí tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch vụ. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch vụ. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Umall trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Umall. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội dung của Umall khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Umall (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

Umall cho phép kết nối từ website của bạn đến Dịch vụ của chúng tôi, với điều kiện website của bạn không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Umall. Bạn thừa nhận rằng Umall có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4. Phần mềm

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Umall tới bạn đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều khoản dịch vụ này. Umall bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Umall theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Umall.

5. Tài khoản và bảo mật

Một vài tính năng của Dịch vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên đăng nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn Tên đăng nhập mà Umall, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, Umall có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Umall cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Umall không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp bạn sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Umall cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều khoản Dịch vụ và/hoặc Chính sách bảo mật của Umall.

Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập, và (c) thông báo ngay lập tức với Umall nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản, Tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên đăng nhập và Tài khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Umall không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều khoản này của bạn.

Bạn đồng ý rằng Umall có toàn quyền xóa Tài khoản và Tên đăng nhập của bạn ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy bất kỳ Nội dung nào liên quan đến Tài khoản và Tên đăng nhập của bạn với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với bạn hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài khoản và Tên đăng nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều khoản dịch vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có hành vi gây hại tới những người dùng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Umall. Việc sử dụng Tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho bạn. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ với bất kỳ lý do gì, Umall có quyền xóa Tài khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Umall. Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều khoản dịch vụ, bạn phải liên hệ với Umall sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Umall không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Bạn miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của Umall.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và/hoặc mở Tài khoản tại Umall nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều khoản dịch vụ này.

6. Điều khoản sử dụng

Quyền được phép sử dụng Dịch vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều khoản dịch vụ này hoặc trường hợp bạn vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp đó, Umall có thể chấm dứt việc sử dụng của bạn bằng hoặc không cần thông báo.

Bạn không được phép:

• tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

• vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba;

• đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

• sử dụng Dịch vụ hoặc đăng tải Nội dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

• giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được tryền tải thông qua Dịch vụ;

• gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Dịch vụ của chúng tôi;

• gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Umall;

• sử dụng Dịch vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều khoản dịch vụ này;

• sử dụng Dịch vụ hoặc đăng tải Nội dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

• mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều khoản dịch vụ này;

• truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Umall, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

• chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của người dùng khác.

• thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Umall;

• cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Umall áp dụng đối với các Dịch vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Umall;

• khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài khoản của người dùng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

• tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

• tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

• tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

• tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

• làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những người dùng khác có thể đối với Dịch vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những người dùng khác,

• can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch vụ của người dùngv khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với chúng tôi;

• thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch vụ;

• sử dụng Dịch vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

• sử dụng Dịch vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

• sử dụng Dịch vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

• xâm phạm các quyền của Umall, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

• sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

• liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

Bạn hiểu rằng các Nội dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Umall, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể gặp phải Nội dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Umall sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội ung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn thừa nhận rằng Umall và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội dung có sẵn trên Umall, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, Umall và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội dung nào (i) xâm phạm đến Điều khoản dịch vụ; (ii) trường hợp Umall nhận được khiếu nại từ người khác; (iii) trường hợp Umall nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. Umall có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch vụ hoặc bạn, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội dung đó. Liên quan đến vấn đề này, bạn thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội dung nào được tạo bởi Umall hoặc gửi cho Umall, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Kênh truyền thông hoặc trên các phần khác của Umall.

Bạn thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Umall có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài khoản của bạn trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Umall hoặc theo quan điểm của Umall thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều khoản dịch vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của bạn liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Umall, bạn và/hoặc cộng đồng.

7. Phạm vi và điều khoản dịch vụ

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

• Xóa danh mục sản phẩm

• Giới hạn quyền sử dụng Tài khoản

• Đình chỉ và chấm dứt Tài khoản

• Cáo buộc hình sự;

• Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Nếu bạn phát hiện ai đó đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

8. Báo cáo hành vi có khả năng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bạn là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Umall dưới bất kỳ hình thức nào. Umall cũng không phải là đại lý hay đại diện của bạn và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Umall.

Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ sở hữu quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ sở hữu quyền SHTT (“Đại diện quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới Umall và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. Umall sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

9. Đặt hàng và thanh toán

Vào từng thời điểm, Umall hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

• Thẻ tín dụng/Ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng: Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

• Thanh toán khi nhận hàng (COD): Umall cung cấp dịch vụ COD ở một số nước. người mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

• Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – Internet Banking: Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho người mua có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

Người mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

Umall không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người mua hoặc người bán phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở trên. Umall bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của người mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.  

Lưu ý: Umall sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Umall.

10. Chính sách đảm bảo

Chính sách đảm bảo của Umall là dịch vụ cung cấp bởi Umall hoặc đơn vị được Umall ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch. Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền người mua thanh toán đơn hàng cho người bán sẽ được lưu giữ bởi Umall hoặc đơn vị được Umall ủy quyền (“Tài khoản đảm bảo Umall”). Người bán sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài khoản đảm bảo Umall.

Sau khi người mua thanh toán đơn hàng (“khoản tiền thanh toán từ người mua”), khoản tiền thanh toán từ người mua sẽ được lưu giữ trong tài khoản đảm bảo Umall cho đến khi:

• Người mua gửi xác nhận cho Umall mình đã nhận được hàng, trong trường hợp đó, Umall sẽ chuyển tiền thanh toán từ người mua vào tài khoản đảm bảo Umall cho người bán;

• Trong trường hợp thời gian Umall đảm bảo, Umall sẽ chuyển tiền thanh toán từ người mua vào tài khoản đảm bảo Umall cho người bán;

• Trường hợp Umall xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của người mua được chấp thuận, Umall sẽ hoàn tiền cho người mua, theo các điều khoản trong Chính sách trả hàng và hoàn tiền của Umall.

• vào thời điểm mà Umall xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ tiền thanh toán từ người mua là hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Umall xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều khoản dịch vụ này.

Chính sách đảm bảo của Umall chỉ áp dụng khi người mua lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào tài khoản đảm bảo Umall trước. Hình thức tự thỏa thuận giữa người mua và người bán sẽ không được áp dụng Chính sách đảm bảo của Umall.

Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán Umall sẽ được giữ lại trong tài khoản đảm bảo Umall trong một khoảng thời gian nhất định (“thời gian Umall đảm bảo”).  Để biết thêm thông tin về thời gian Umall đảm bảo, vui lòng theo đường dẫn này. Người mua có thể đề nghị gia hạn thời gian đảm bảo tối đa một lần duy nhất trước khi hết hạn thời gian Umall đảm bảo, tùy thuộc vào và theo các quy định trong Chính sách trả hàng và hoàn tiền. Theo yêu cầu của người mua, thời gian Umall đảm bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi Umall, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định rằng việc kéo dài thêm thời gian gia hạn là cần thiết hoặc như được yêu cầu.

Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, tài khoản ngân hàng của người bán không thể ghi có và / hoặc người bán không thể liên lạc được, Umall trong sự cố gắng hợp lý của mình sẽ liên lạc với bên bán bằng các thông tin do người bán cung cấp. Trong trường hợp người bán không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày khoản tiền thanh toán của người mua đến hạn thanh toán cho người bán nhưng chưa được trả cho người bán, Umall sẽ xử lý khoản tiền thanh toán này theo quy định pháp luật.

Người bán/người mua phải là bên thụ hưởng tài khoản và tự thực hiện giao dịch trên Umall. Umall có quyền yêu cầu người bán hoặc người mua cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển.  Người bán/người mua theo đây chấp thuận cho Umall sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng Dịch vụ của Umall của người bán/người mua. Ngoài ra, người bán/người mua ủy quyền cho Umall sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Umall cho là cần thiết để xác nhận danh tính của người bán/người mua với các tổ chức khác như ngân hàng của người bán/người mua. Để biết thêm thông tin về cách thức Umall xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính sách bảo mật.

Chính sách đảm bảo của Umall là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của người bán và người mua theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính sách đảm bảo của Umall. Chính sách đảm bảo của Umall không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ người bán hoặc người mua tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính người bán hoặc người mua, và Umall không có trách nhiệm liên quan đên các nghĩa vụ pháp luật của người bán hoặc người mua như vừa đề cập. Trong mọi trường hợp, Chính sách đảm bảo của Umall không cấu hành việc bảo hành sản phẩm.

Người mua và người bán thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của Umall đối với hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Chính sách đảm bảo của Umall là quyết định cuối cùng.

Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên Umall sẽ không được áp dụng Chính sách đảm bảo của Umall.

11. Vận chuyển

Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Umall sẽ thông báo đến Người Bán về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía người mua. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Umall, người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để Umall tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.

Người bán phải luôn nỗ lực để đảm bảo người mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong thời gian Umall đảm bảo.

Bạn hiểu rằng người bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được mua và bảo đảm rằng người bán đã hoặc sẽ mua bảo hiểm hàng hóa, bao gồm cả việc vận chuyển. Trong trường hợp hàng hóa được mua bị hư hỏng, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Umall sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó và người bán và/hoặc người mua sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển để giải quyết sự cố đó.

12. Huỷ đơn hàng, trả hàng và hoàn tiền

Người mua chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế.

Người mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận hàng. Vui lòng xem Chính sách trả hàng và hoàn tiền của Umall để biết thêm thông tin chi tiết.

Umall không quản lý việc hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền của các đơn hàng tự giao dịch giữa Người Bán và Người Mua.

13. Trách nhiệm của người bán

Người bán phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan đến giá cả và chi tiết sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho cũng như các điều khoản và điều kiện bán hàng được cập nhật trong danh mục sản phẩm của người bán và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

Giá sản phẩm được người bán toàn quyền quyết định, trừ các sản phẩm được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà người mua cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và người bán sẽ không yêu cầu người mua thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác.

Trong giới hạn pháp luật cho phép, người bán đồng ý rằng Umall có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện các hoạt động khuyến mãi để hỗ trợ các giao dịch giữa người bán và người mua thông qua việc giảm, chiết khấu hoặc hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác. Giá cuối cùng người mua cần thanh toán thực tế là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

Để thúc đẩy việc mua các sản phẩm người bán đăng bán, Umall có thể đăng những sản phẩm đó (theo mức giá đã điều chỉnh) lên các website của bên thứ ba (chẳng hạn các cổng thông tin và cổng so sánh giá) và những website khác (nội địa hoặc quốc tế) được vận hành bởi hoặc hợp tác với Umall.

Người bán chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho người mua theo quy định pháp luật.

Người bán thừa nhận và đồng ý rằng người bán chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại phí nào đối với sản phẩm được bán và Umall không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này. Bên bán nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp nếu cần thiết.

14. Tranh chấp

Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, người bán và người mua đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và Umall sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, bạn có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

Mỗi người bán và người mua cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với Umall hoặc các công ty liên kết của Umall (trừ trường hợp Umall hoặc các công ty liên kết của mình là người bán sản phẩm liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Umall hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.

Bạn được áp dụng Chính sách đảm bảo của Umall có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Umall để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Umall, theo toàn quyền quyết định của mình và không có nghĩa vụ đối với người bán và người mua, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ bạn giải quyết những tranh chấp này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính sách trả hàng và hoàn tiền của Umall.

Để rõ ràng hơn, việc hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với người mua là đối tượng của Chính sách đảm bảo của Umall. Người mua sử dụng những phương thức thanh toán khác có thể liên hệ trực tiếp với người bán.

15. Phản hồi

Umall luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía bạn nhằm giúp Umall cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Umall dưới đây:

• Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.

• Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.

• Người dùng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

• Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

16. Loại trừ trách nhiệm

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ UMALL VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, VIỆC MUA BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU KHI MUA.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG TRÊN VÀ TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT, UMALL KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ, TRANG UMALL HOẶC CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐÓ LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG LÚC, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, RẰNG CÁC LỖI PHÁT SINH, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC RẰNG UMALL VÀ/HOẶC MÁY CHỦ SẼ SẴN CÓ NHỮNG CHỨC NĂNG AN TOÀN VỚI VI RÚT, TROJAN-HORSES, ĐỊNH TUYẾN, TRAP DOORS, TIME BOMBS HOẶC BẤT CỨ MÃ, LỆNH, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÀNH TỐ CÓ HẠI NÀO KHÁC.

NGƯỜI DÙNG CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA UMALL VÀ/HOẶC DỊCH VỤ UMALL SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI DÙNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

UMALL KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI: (A) VIỆC PHÙ HỢP MỤC ĐÍCH, SỰ TỒN TẠI, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ AN TOÀN HOẶC TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÁC SẢN PHẨM CÓ SẴN TRÊN UMALL; HOẶC (B) KHẢ NĂNG NGƯỜI BÁN BÁN CÁC SẢN PHẨM HOẶC KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI MUA MUA VÀ THANH TOÁN CHO CÁC SẢN PHẨM.  NẾU CÓ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG, NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG NÀY ĐỒNG Ý TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TIẾP VỚI NHAU VÀ, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MIỄN TRỪ UMALL VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA UMALL KHỎI BẤT KỲ VÀ MỌI KHIẾU NẠI, YÊU CẦU VÀ TỔN THẤT PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO.

17. Các loại trừ và giới hạn trách nhiệm

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP NÀO RÀNG BUỘC UMALL CHỊU TRÁCH NHIỆM DÙ PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, LỖI (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẤT CẨN (DÙ CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HOẶC BỊ QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, CÁC QUY CHẾ HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC ĐỐI VỚI

• (A) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; (B) TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; (C) TỔN THẤT VỀ DOANH THU; (D) TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; (E) TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC (F) KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP NGUY CẤP DỰ TRÙ, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC

• BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC NGOÀI KHẢ NĂNG SỬ DỤNG UMALL HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI UMALL ĐÃ ĐƯỢC CHO HAY VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỰ CỐ HOẶC SỰ KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ LÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN BÊN TRÊN, TRƯỜNG HỢP UMALL, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA UMALL ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI (A) KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO CHÍNH SÁCH UMALL ĐẢM BẢO; VÀ (B) 2.000.000 VND (HAI TRIỆU ĐỒNG CHẴN) HOẶC KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.

KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA UMALL HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA UMALL MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

18. Liên kết và tương tác với trang điện tử/dịch vụ của bên thứ ba

Các đường dẫn của bên thứ ba có trên Umall sẽ khiến bạn thoát khỏi website/ứng dụng của Umall. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Umall dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. 

Bạn có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng Umall. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa bạn và bên thứ ba có liên quan.

Umall cung cấp Dịch vụ cho bạn theo Điều khoản dịch vụ này. Và bạn ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Umall có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó thông qua Umall. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó.

Umall không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa bạn với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Umall. Umall cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Umall đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

19. Đóng góp của người sử dụng đối với dịch vụ

Khi gửi bất kỳ Nội dung nào cho Umall, bạn khẳng định và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho Umall. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội dung đóng góp nào. Bạn theo đây cấp quyền cho Umall và các bên kế thừa của Umall, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch ụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ). Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc Umall loại bỏ Nội ung đóng góp ra khỏi Dịch vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Bất kỳ Nội dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào bạn đăng tải hoặc thông qua Dịch vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho Umall dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ không được bảo mật bởi Umall và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Umall hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với bạ, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc phát triển, sản suất và quảng bá sản phẩm.  Khi thực hiện Nội dung Gửi  đến Umall, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Umall và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong nội dung gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho Umall và các bên kế thừa của Umall, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện nội dung gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến nội dung gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của Umall trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch vụ.

20. Đóng góp của bên thứ ba đối với dịch vụ và các đường dẫn bên ngoài

Mỗi một bên đóng góp cho Dịch vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và nội dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ nội dung đóng góp nào. Như vậy, Umall không chịu trách nhiệm, và cũng không phải, thường xuyên giám sát hoặc kiểm tra độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ nội dung đóng góp nào. Bạn không buộc Umall phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch vụ.

Ngoài ra, Umall có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba.  Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Umall. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Umall không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. Umall khuyến khích bạn tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng Umall không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra bạn thừa nhận và đồng ý rằng Umall có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch ụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

21. Khẳng định và đảm bảo của người sử dụng

Bạn khẳng định và đảm bảo rằng:

• Bạn sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều khoản dịch vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và

• Bạn chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

22. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Umall, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Umall (gọi chung là “bên được bồi thường”) liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ bên được bồi hường nào ghánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến (a) bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Umall, hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Umall hoặc các công ty liên kết của Umall là người bán đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính sách đảm bảo của Umall, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho Umall, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch vụ, hoặc (f) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi bạn.

23. Luật áp dụng

Các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này chống lại hoặc liên quan đến Umall hoặc bất kỳ bên được bồi thường nào thuộc đối tượng của các Điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).  Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

24. Quy định chung

Umall bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

Umall có quyền chỉnh sửa các Điều khoản dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều hoản dịch vụ được chỉnh sửa lênUmall.  Việc bạn tiếp tục sử dụng Umall sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều khoản dịch vụ được chỉnh sửa.

Bạn không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho bạn theo đây.

Không một quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Umall.

Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Umall không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Umall vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

Các Điều khoản dịch vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Umall và bạn mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của Umall (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Umall hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Umall).

Các điều khoản được quy định trong Điều khoản dịch vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều khoản dịch vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch vụ và Umall và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều khoản dịch vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều khoản dịch vụ này. Các Điều khoản dịch vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều khoản dịch vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều khoản dịch vụ của Umall, vui lòng liên hệ Umall tại đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UMALL
Địa
chỉ: 92 Bàu Cát, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0317121437
Điện thoại:
+84 28 7106 7109
Email: contact@umall.com.vn

THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến Umall

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Giỏ hàng

Zalo
Hotline
UNI Store - unistore.com.vn